2016 m. 3-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2016 m 3 ketv tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 3 ketv

Finansinės būklės atskaita 2016 3 ketv

Finansavimo sumos VSAFAS 4 priedas 2016 3 ketv.