2016 m. metinė ataskaita pagal VSAFAS

2016 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 12 31

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ilgalaikio materialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialinio turto vertės pasikeitimas

Informacija apie per vienus metus gautas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie įsipareigojimų dalį

Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai

Finansavimo sumų likučiai

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

2016 m. informacija apie veiklos segmentus