2017 metu finansinių ataskaitų rinkinis

2017 metu aiskinamasis rastas

finansines bukles ataskaita pagal 2017 m. gruodzio 31 d. duomenis

veiklos rezultatu ataskaita pagal 2017 m. gryuodzio 31 d.duomenis

grynojo turto pokyciu ataskaita pagal 2017 m. gruodzio 31 d. duomenis

pinigu srautu ataskaita pagal 2017 m. gruodzio 31 d. duomenis

informacija apie isankstinius apmokejimus

atsargu vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi

ilgalaikiomaterialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi

nematerialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi

informacija apie per vienus metus gautinas sumas

informacija apie pinigus ir pinigu ekvivalentus

informacija apie kai kurias trumpalaikes moketinas sumas

informacija apie isipareigojimu dali eurais ir uzsienio valiutomis

finansavimo sumos pagal saltini, tiksline paskirti ir ju pokyciai per ataskaitinilaikotarpi

finansavimo sumu likuciai

pagrindines veiklos kitu pajamu pateikimas zemesniojo ar aukstesniojo viesojo sektoriaus subjekto finansiniu ataskaitu aiskinamajame raste

ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

praejusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

viesojo sektoriaus subjektu privalomasis bendrasis saskaitu planas pagal 2017 m. gruodzio 31 d. duomenis

darbo uzmokescio ir socialinio draudimo sanaudos